Privacybeleid

Datum laatste herziening: 6 augustus 2019

Dit beleid behandelt de omgang met Privacy en cookies in het kader van het autodelen onder de naam JustDrive, een initiatief van Mertens Sint-Niklaas.

Mertens Sint-Niklaas hecht een groot belang aan de bescherming van uw gegevens en het respect voor de omgang ermee, zeker in het kader van haar initiatief ‘justdrive’. Wij willen hieromtrent een duidelijk beleid hanteren ter bescherming van uw privacy en ter vrijwaring van misbruik hiervan. Met “JustDrive” verwijzen wij naar alle wettelijke en contractuele vertegenwoordigers van dit initiatief, ongeacht hun nationaliteit of hun vennootschapsvorm

1. Toepassingsgebied

Alle woorden die van belang zijn en die een specifieke betekenis kunnen hebben zullen waar nodig hoofdlettergevoelig gedefinieerd worden in dit document dan wel in de algemene voorwaarden van justdrive, beschikbaar op de url www.justdrive.be .

Binnen dit beleid wordt het “verwerken” en “gebruiken” van persoonsgegevens behandeld die wij doormiddel van het gebruik van ons autodelensysteem “justdrive” ter beschikking krijgen. Onder “verwerken” en “gebruiken” wordt verstaan het toepassen van statistische of andere analyses op de persoonlijke gegevens en het gebruiken en behandelen van persoonlijke gegevens op welke wijze dan ook, met inbegrip maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, beoordelen, wijzigen, verwijderen, gebruiken, combineren, bekendmaken en overdragen van informatie binnen de organisatie van het project “justdrive” of bij onze internationale gelieerde ondernemingen.

Dit beleid betreft de gegevens die wij verzamelen en verwerken op basis van uw gebruik van de applicatie ‘justdrive’, doormiddel van de website, de app of welkdanig andere middel. Door gebruik te maken van deze applicaties stemt U uitdrukkelijk in met de manier waarop wij met deze gegevens omgaan (beschreven in dit beleid). Indien U niet instemt met dit beleid, vragen wij U om deze applicaties niet te gebruiken.
Justdrive (“wij” of “ons”) heeft dit Beleid opgesteld om u te informeren over onze beleidsmaatregelen en procedures betreffende de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van Persoonsgegevens die wij ontvangen van de Gebruikers van de Applicatie. Dit Beleid geldt voor alle Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt via de Applicatie.

2. De informatie die wij verzamelen

“JustDrive” verzamelt en verwerkt de gegevens die U ons bezorgt bij het gebruiken van ons initiatief rond autodelen. Dit kan op twee manieren, met name a) door het gebruik van één van onze wagens, of b) door het gebruik van ons platform of onze applicaties rond autodelen. Wij benoemen al deze gegevens “persoonsgegevens”; Deze persoonsgegevens hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de toepasselijke Belgische en Europese wetten. Wanneer U beslist om bijkomende persoonsgegevens toe te voegen of te verstrekken ter gelegenheid van het gebruik van deze middelen, biedt U “JustDrive” uitdrukkelijk de toestemming om deze bijkomende persoonsgegevens te gebruiken conform dit Beleid.

De gegevens die u ons verstrekt:

Account:

Van zodra U gebruik maakt van ons platform via de website, een applicatie of welkdanig ander middel, en u een account aanmaakt, of uw publieke profiel invult, een voertuig boekt of gebruikt, ons een email stuurt of met één van onze diensten communiceert, verstrekt U ons vrijwillig bepaalde persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Dergelijke gegevens omvatten, zonder exhaustief te zijn : uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw facturatiegegevens, uw rijbewijs, uw identiteitskaarnr, uw rijhistoriek, uw bank of betalingsgegevens, uw fysieke gegevens (vb foto, selfie, …), uw emailadres of andere contactgegevens… U verstrekt ons daarbij vaak ook gegevens zoals geslacht, leeftijd, nationaliteit, of andere demografische gegevens. Door het vrijwillig verstrekken van deze gegevens, stemt U uitdrukkelijk in met de verzameling, het gebruik, de opslag, de bekendmaking van al deze gegevens door ons of onze aangestelden, en zoals uitgeengezet in dit beleid evenals in onze Algemene Voorwaarden.

Al deze gegevens kunnen gecombineerd worden met bijkomende gegevens die U beslist om aan ons te verstrekken via het gebruik van uw account, zoals foto’s, beschrijving van interesses, hobby’s, gewoonten, voorkeuren, al dan niet werk-gerelateerd, of van culturele aard.

Verder kunnen wij van U de nodige gegevens verzamelen die nodig zijn of vereist om verplichte of opgelegde administratie bij te houden, naargelang de landen of regio’s waarin wij als “JustDrive” actief zijn.

Kredietkaartgegevens:

Teneinde te kunnen voldoen aan de informatievereisten van onze externe beveiligde betalingsprovider, zullen wij ook kredietkaartgegevens dienen te verzamelen bij gebruik van onze diensten. Deze zullen evenwel niet bewaard worden, en dienen enkel om de betalingen correct te laten uitvoeren.

Correspondentie of briefwisseling:

Wij kunnen alle correspondentie met onze diensten bijhouden en verwerken om de gegrondheid van uw vraag te onderzoeken en te gebruiken waar nodig om tegemoet te komen aan uw vraag of rekening te houden met uw opmerking. Waar nodig kunnen wij deze informatie gebruiken om mogelijke problemen en trends te identificeren en op te volgen, zodat wij onze systemen overeenkomstig kunnen aanpassen of verbeteren, waar nodig. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden.

Informatie komend uit het gebruik van onze diensten:

Wij kunnen op basis van uw gebruik van onze diensten of van onze applicaties bepaalde niet-persoonlijke gegevens of samengevoegde gegevens verzamelen over uw gebruik of over U gedrag. Deze kunnen al dan niet van technische aard zijn. (vb. instellingen van toestellen, besturingssystemen van computers of mobiele telefoons). Wij kunnen deze gebruiken om statistische gegevens over het gebruik van onze applicaties op te stellen.

Dit geldt ook voor gegevens verzameld ter gelegenheid van uw deelname aan promoties of wanneer U feedback geeft.

3. Doelen van de informatieverzameling

Wij verzamelen gegevens voor volgende doeleinden :

 1. Om uw boekingen voor voertuigen of diensten te verwerken en u instaat te stellen om deze te gebruiken.
 2. om volgende redenen :

a. verbeteren van onze diensten:
Om ons in staat te stellen om onze diensten beter af te stellen of uw behoeften of verlangens. Op basis van uw gebruiksgegevens kunnen wij onze diensten aanpassen, verbeteren en desgevallend ook personaliseren.

b. een betere klantenservice bieden:
om U te informeren van nieuwe of verbeterede producten of diensten, op basis van uw voorkeuren of vragen. Deze dienstverlening houden wij enkel ter beschikking van geregistreerde gebruikers.

c. marketing en klantensegmentatie doorvoeren:
De wijze of de frequentie van het gebruik onze diensten, applicaties of van onze voertuigen kan desgevallend bekend gemaakt worden aan derden met wie wij afspraken maken omtrent de analyse voor marketing, promotie of advertentiedoeleinden. In deze gevallen zullen de gegevens altijd anoniem gemaakt worden.

Indien U geen marketing of promotie van ‘justdrive’ of partners wil ontvangen via post of email, dan kan U zich op elk moment uitschrijven via justdrive@garage-mertens.be

d. Wettelijke en ethische vereisten naleven:
Wij kunnen zoals uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden evenals in dit Beleid de naleving van onze verplichtingen nazien en fraude en inbreuken onderzoeken.

Wij zullen Uw persoonsgegevens niet gebruiken voor ‘direct marketing’ tenzij wij vooraf uw toestemming hiervoor vragen. Wel is het mogelijk dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken ook beschikbaar zullen zijn in andere landen dan België, afhankelijk van de context en de localisatie van onze eventuele partners.

4. Bekendmaking aan derden

 • Aan betalingspartijen en kredietinstellingen
  • Justdrive zal uw persoonsgegevens nodig voor de realisatie van de betaling, afhankelijk van het systeem overdragen aan de kredietkaart- of bankkaartbedrijf dat de kaart die U gebruikt uitgaf. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor het veiligheids- en privacybeleid dat deze bedrijven hanteren. Dat veiligheids- en privacybeleid kan U zelf als klant met hen vooraf afstemmen.
 • Voor juridische doeleinden
  • Ingeval van een bevel van de wettelijke of gerechtelijk autoriteiten, kunnen wij niet anders dan Uw persoonsgegevens aan hen bekend te maken, vooral in het kader van misbruik of om rechten of eigendommen van ons of anderen te beschermen.
 • Aan vertrouwde derde partijen
  • Iedere partij kan toegang verkrijgen tot alle gegevens die bedoeld zijn voor openbaarmaking op uw profiel. De informatie kan desgevallend persoonlijke gegevens bevatten. Deze informatie zal evenwel niet verkocht worden aan derden. De bedoeling is deze gegevens te gebruiken voor het beheer van onze applicatie, onze service of onze bedrijfsvoering.
 • Externe websites
  • Bij het gebruik van onze applicaties of platformen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen wanneer U gebruik maakt van koppelingen naar externe websites.Wij verwijzen voor deze telkens naar hun eigen privacybeleid en hun algemene voorwaarden.
 • Aan bedrijven van de groep
  • “Justdrive” kan alle verzamelde gegevens bekendmaken en overdragen aan zijn holdings of aan zijn zuster- of groepsondernemingen.

5. Rechtmatigheid van verwerking

“Justdrive” verwerkt de Persoonsgegevens op rechtmatige wijze aangezien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking van Persoonsgegevens voor de in dit Beleid uiteengezette doeleinden. U kan uw toestemming in te trekken, maar deze intrekking zal in geen geval betrekking hebben op de rechtmatigheid van de verwerking van de Persoonsgegevens die dateren van vóór deze intrekking, of die nodig zijn voor de afhandeling van de Algemene Voorwaarden (inclusief de werking van de Applicatie) of (iii) op basis van andere gewettigde redenen voor de verwerking van Persoonsgegevens.

U stemt er bijgevolg mee in dat het meedelen en de verwerking van Persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van de Algemene Voorwaarden (inclusief de werking van de Applicatie) om u het recht te geven toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicatie. Als u zou weigeren om Persoonsgegevens te verstrekken, is Justdrive mogelijk niet in staat zijn verplichtingen krachtens de Algemene Voorwaarden na te komen, en bestaat de mogelijkheid dat u niet in staat bent of niet het recht hebt om toegang te krijgen tot de Applicatie en het te gebruiken.

De voorgaande redenen zijn allerminst limitatief en Justdrive zal te allen tijde het recht hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken om andere wettige redenen.

6. Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Justdrive heeft diverse marktconforme maatregelen genomen om technische en organisatorische maatregelen te treffen nodig om uw gegevens te beveiligen, gericht op het vermijden van misbruik, wijziging of verlies. Justdrive kan echter niet garanderen dat onbevoegde toegang nooit zal plaatsvinden.

Justdrive handelt naar best vermogen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Justdrive zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit onrechtmatige of illegale verwerking.

U mag uw aanmeldgegevens niet bekendmaken aan of delen met derden. Het vertrouwelijk en veilig houden van uw aanmeldgegevens valt uitsluitend onder uw eigen verantwoordelijkheid. Als uw wachtwoord is bekendgemaakt of gestolen, moet u ons daar onmiddellijk over informeren, en u moet ons alle privacyschendingen of misbruik van aanmeldgegevens melden via e-mail aan justdrive@garage-mertens.be

7. Gegevensbewaringstermijn

Wij verwerken uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in dit Beleid uiteengezette doeleinden. Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang uw Account actief is of de verwerking van uw Persoonsgegevens nodig is om u in staat te stellen de Applicatie of het platform te gebruiken.

Toegang tot en wijziging of verwijdering van uw Persoonsgegevens gebeuren kosteloos. U kan uw Persoonsgegevens te allen tijde nakijken, bijwerken, wijzigen of verwijderen. U dient uw Persoonsgegevens zo snel mogelijk bij te werken in geval van verandering. Als u uw Account wenst te verwijderen, kan u ons een e-mail sturen via justdrive@garage-mertens.be Wij zullen uw verzoek verwerken conform onze Algemene Voorwaarden. Persoonsgegevens die u hebt toegevoegd, zullen worden bewaard gedurende één volledige jaar (12 maanden) nadat u de Persoonsgegevens of uw hele Account hebt verwijderd.

De bewaring van uw Persoonsgegevens gebeurt, maar u erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat uw Persoonsgegevens ook kunnen worden bewaard in een land buiten de Europese Unie.

8. Uw rechten

Indien en voor zover bepaald door de toepasselijke Belgische en Europese wetten, heeft u het recht:

 • aan Justdrive te vragen of uw Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien dat wel het geval is, hebt u het recht op toegang tot de Persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • van justdrive binnen een redelijke termijn de rechtzetting van onnauwkeurige Persoonsgegevens en de aanvulling van onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen;
 • van justdrive te verkrijgen dat Persoonsgegevens worden gewist;
 • van justdrive de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen;
 • de Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde en gangbare, machinaal leesbare indeling, en deze Persoonsgegevens te laten overbrengen;
 • u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en op ieder moment u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing.

In veel gevallen kunt u uw Persoonsgegevens zelf verbeteren of wijzigen in uw persoonlijke instellingen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar “justdrive@garage-mertens.be” of door een brief te sturen naar Justdrive, Europark Zuid 1, 9100 Sint-Niklaas, België.

Als en voor zover bepaald door de toepasselijke Belgische en Europese wetten, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichtautoriteit als de verwerking van uw Persoonsgegevens een toepasselijke wet overtreedt.

9. Wijzigingen aan dit Beleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om dit Beleid te wijzigen. Alle veranderingen in het Beleid zullen worden gepubliceerd op de website evenals op de applicatie die U gebruikt. Deze wijzigingen zullen aan u worden voorgelegd ter aanvaarding. In geval van ingrijpende veranderingen in het Beleid die ertoe leiden dat Justdrive uw Persoonsgegevens zal gebruiken op een wijze die wezenlijk afwijkt van wat was aangegeven op het moment van de verzameling, zullen wij u een kennisgeving op de Applicatie bezorgen en/of u een e-mail sturen. Veranderingen in dit Beleid worden van kracht per de vermelde datum van de laatste herziening. Door de Applicatie te blijven gebruiken na de laatste bijwerkingsdatum, stelt u uitdrukkelijk dat u de veranderingen in het Beleid hebt gelezen, begrepen, aanvaard en goedgekeurd. Als u niet instemt met veranderingen in het Beleid, mag u de Applicatie niet langer gebruiken.

10. Toestemming voor bekendmaking

U erkent, bevestigt en geeft Justdrive uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens bekend te maken als Justdrive daartoe wettelijk verplicht is of als Justdrive te goeder trouw aanneemt dat dit nodig is:

 • om in te gaan op een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces betreffende de Applicatie;
 • om de Algemene Voorwaarden te handhaven;
 • om te reageren op vorderingen tegen Jusdrive als gevolg van uw Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
 • om de rechten, eigendommen en veiligheid van Justdrive, zijn werknemers, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.

Justdrive kan uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de politionele diensten of gerechtelijke instanties als Jusdrive, volledig naar eigen inzicht, meent dat deze bekendmaking nodig of nuttig is in het kader van een fraudeonderzoek, schendingen van intellectuele eigendom of andere kwaadwillige activiteiten of als Justdrive redelijkerwijs vermoedt dat een dergelijke activiteit Justdrive of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

11. Cookies

Justdrive kan gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden bewaard op de vaste schijf van uw computer of uw mobiel toestel. Via deze cookies onthoudt de Applicatie of de website gegevens die bepalen hoe de Applicatie zich gedraagt of eruitziet, zoals bepaalde instellingen. Daarnaast gebruikt de Applicatie cookies om de gebruikers te bepalen en het gebruik van en de navigatie op de Applicatie te vergemakkelijken. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om te voorkomen dat u zich herhaaldelijk moet aanmelden voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te geven. Het gebruik van cookies wordt doorgaans aanvaard en vrijwel alle grote Applicaties maken er gebruik van.

12. Gebruik van Google Maps

Deze pagina, en de justdrive-toepassing, maken gebruik van Google Maps API-toepassingen. Deze toepassingen zijn essentieel voor de werking en volledige levering van diensten van justdrive. U vindt de gebruiksrechtovereenkomst van Google hier. U vindt het privacybeleid van Google (bepalingen voor gegevensbescherming) hier. Het gebruik van Google Maps helpt justdrive om de huidige locatie van de voertuigen op ieder moment te bepalen en om de Gebruikers te tonen waar het dichtstbijzijnde beschikbare voertuig zich bevindt. Daarnaast wordt het gebruikt om de bestemming, de begin- en eindtijd en de gebruiksduur te bepalen. Deze informatie wordt niet overgedragen aan Google; alle locatiegegevens die aan Google worden overgedragen, zijn geanonimiseerd.

13. Wetgeving en bevoegde rechtbanken

Dit Beleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd conform de Belgische wetgeving, die als enige van toepassing is op mogelijke geschillen.

Alle geschillen die ontstaan in het kader van of in verband met dit Beleid zullen uitsluitend door de bevoegde Nederlandstalige rechtbanken van Brussel, België, worden beslecht.

14. Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy- en cookiebeleid of de toepassing ervan, kunt u contact opnemen via justdrive@garage-mertens.be

Datum laatste herziening: 6 augustus 2019

JustDrive in jouw gemeente?

Klik op de button hieronder en laat je gegevens achter als je graag JustDrive in jouw gemeente wilt.

Gegevens achterlaten